Ako si vybrať učiteľa jogy? – 1. časť

(Zodpovednosť učiteľa jogy za svoju prácu)

Každý dospelý človek je sám zodpovedný za to ako žije, čo robí a ako pôsobí na svoje okolie. Teda aj za svoju prácu a jej výsledky. Je to jeho povinnosť voči svojim klientom či zákazníkom. Súčasne mu zdravá zodpovednosť za kvalitu svojej práce prináša česť, zdravé sebavedomie a dokonca aj životnú náplň. Keď kuchár varí chutné a zdravé jedlo, je to vec jeho profesnej cti a spokojní stravníci to môžu oceniť. Keď naopak iný kuchár varí jedlo pokazené, je to zase jeho osobná hanba a stravníci to u neho musia mať možnosť reklamovať, prípadne sa aj domáhať náhrady spôsobených škôd.

Osobná zodpovednosť musí platiť vo všetkých povolaniach, teda aj pri učení jogy. Len v niektorých disciplínach, a to sa týka aj jogy, sú výsledky práce ťažšie rozpoznateľné, ako v iných. Ide najmä o vplyv na ľudskú dušu a ducha. Pri nich je to celé komplexnejšie a menej zreteľné ako pri hmotných veciach, a častokrát sa výsledky ukážu až po dlhšom čase. Nie je tiež úplne jednoduché stanoviť pre tieto jemnejšie oblasti bytia kritériá kvality. Rozhodne to však nie je dôvod, aby sme na snahu o kvalitu a zodpovednosť aj po tejto stránke rezignovali, skôr naopak.

 

,,Zodpovednosť jogového učiteľa za kvalitu svojej práce mu prináša česť a zdravé sebavedomie.“

Aké sú teda kritériá kvality pre hodinu jogy?

Môžeme vychádzať z toho, že kvalitné hodiny jogy by mali u účastníkov podporiť:

  • telesné zdravie
  • duševný rozvoj
  • slobodu a poznanie ducha

 

Telesné zdravie

Telesné zdravie znamená, že človek by sa vďaka nim mal stávať pohyblivejším, získať zdravšie držanie tela, lepšie zdravie chrbtice aj celého pohybového aparátu. Kvalitné hodiny jogy pôsobia povzbudzujúco na životné sily človeka. Pri dlhodobej praxi môžeme hovoriť aj o priaznivých účinkoch na nervový, srdcovo-cievny a metabolický systém.

 

,,Vďaka kvalitným hodinám jogy ba sa človek mal stávať pohyblivejším a získať lepšie zdravie celého pohybového aparátu.“

Duševný rozvoj

Na duševnej rovine by mal byť po dlhšom čase jogovej praxe badateľný posun k lepšiemu v troch základných oblastiach duševného života:

  • myslenie: koncentrácia,  jasnosť a logika myslenia
  • cítenie: empatia, pokoj, radosť, záujem, cit pre krásu, zažitie pokojného nadhľadu, zdravé vnímanie seba aj okolia, zdravé sebavedomie a úcta voči druhým, pocit individuality a súčasne patrenia k celku
  • vôľa: sila vôle, rozhodnosť, vytrvalosť, schopnosť prekonávať prekážky, ale aj schopnosť vôľu ovládať a vedieť, kedy ju nasadiť, a kedy držať na uzde z ohľaduplnosti voči druhým

Sloboda a poznanie ducha

K oblasti ducha patria hodnoty poznania, slobody, osobnej zodpovednosti, úcty k individualite každého človeka a tiež rozvoja morálneho charakteru. Kvalitné hodiny jogy by teda mali účastníkom rozšíriť pochopenie zákonitostí života. Súčasne by im mali ponechať slobodu a podporiť ich v prebratí osobnej zodpovednosti za svoj život aj voči svojmu okoliu. Na záver by ich mohli inšpirovať k ušľachtilým ideálom či prosociálnym cieľom, ktoré sa dajú preniesť do bežného života. Bez preháňania môžeme povedať, že celostná disciplína jogy môže časom dokonca podporiť u človeka schopnosť lásky[1].

Učiteľ jogy Heinz Grill, ktorý skúma aj spirituálnu stránku tejto disciplíny, píše, že sloboda a zodpovednosť tvoria základné atribúty sily ľudského ducha, alebo inak povedané ľudského Ja[2]. Tieto vlastnosti spája s tzv. srdcovým centrom a ich čo najväčšie rozvinutie pokladá za hlavnú úlohu ľudstva v našej dobe, špeciálne aj v oblasti spirituality. Učiteľ jogy by v tom mohol ísť príkladom.

Toto všetko sú dosť vysoko nastavené kritériá, a nie každá hodina dnešnej jogy ich všetky spĺňa. Závisí to od miery poznania, pedagogických schopností a tiež od osobnostnej zrelosti učiteľa, ktorý hodiny vedie. Zrelosť učiteľa sa prejavuje v prvom rade tým, že je ochotný niesť osobnú zodpovednosť za svoju prácu. A ak zodpovednosť cíti, pracuje prirodzene na tom, aby jeho hodiny boli kvalitné. Nebude nemomylný, ale bude sa postupne zlepšovať a učiť, práve aj na svojich chybách. Ak jogová prax podporí v človeku niektoré z týchto kvalít a nie všetky, je to stále dobrý výsledok. Problém nastáva vtedy, keď ponúkané hodiny jogy v niektorej z týchto oblastí účastníkom škodia – podobne ako pokazené jedlo.

Ak sa pri cvičení jogy zraníte, alebo z nej ochoriete, je to zlé. Ak ste z hodín jogy dlhodobo nervózni, ochabne vám vôľa, narúšajú vám sebavedomie alebo zhoršujú vašu ochotu a schopnosť vnímať okolie a vytvárať si vzťahy tým, že vás učia ponárať sa do svojho vnútorného sveta a priveľmi vnímať telesné pocity, je to ešte horšie. A ak vás popletú falošným či nepravdivým učením o živote, alebo obmedzia vašu osobnú slobodu a zodpovednosť, je to tragické. Pretože ľudský duch je najdôležitejšou časťou bytosti v tom zmysle, že pôsobí spätne aj na duševný život a telesné zdravie.

 

[1]Láskou tu nemyslím nejaké romantické pocity, ale v súlade s ponímaním E. Fromma (Umenie milovať) aktívnu schopnosť podporovať rast a rozvoj milovanej bytosti.

[2]Heinz Grill: Tajomstvo podstaty duše, kapitola o srdci

,,Nekvalitné hodiny jogy môžu viesť k zraneniam, ochabnutej vôli, zníženej schopnosti vnímať druhých a okolie, mylným názorom na život, či dokonca obmedzeniu osobnej zodpovednosti.“

 

V prípade poškodenia musí byť možné dotyčné hodiny nielen opustiť, ale aj reklamovať a uplatniť si náhradu škody rovnako, ako pri pokazenom jedle či akejkoľvek inej zbabranej robote. Nejaký rok už jogovú scénu sledujem, slovenskú a z časti aj svetovú. Myslím, že nepoviem veľké tajomstvo, že v dnešnej dobe otvorených možností nájdete celú paletu učiteľov jogy, počnúc od vynikajúcich až po takých, ktorých hodiny vám môžu naozaj viac uškodiť, ako pomôcť.

 

Prever si svojho učiteľa jogy

Preto je veľmi dôležité, dostatočne si svojho učiteľa jogy preveriť. To je zasa zodpovednosť každého žiaka, ktorej by sa nemal za žiadnych okolností zrieknuť.

  • Klásť mu otázky na telo, aby žiak zistil, ako učiteľ celej joge rozumie, čo učí a prečo to učí tak, a nie inak. Či vie, prečo radí pri cvičení oči otvoriť alebo zavrieť, prečo púšťa alebo nepúšťa hudbu, prečo a ako učí pracovať s dychom, prečo zaradí určité cvičenia a meditácie a iné nie.
  • Sledovať jeho pedagogický prístup k žiakom, ako s nimi zaobchádza, či je prísny, spravodlivý, empatický a podporný, či podporuje ich rozvoj alebo ich nechá stagnovať, či dokáže ásany aj naozaj naučiť, alebo len predviesť.
  • Skúmať aj učiteľove osobné kvality: ako je na tom sám čo sa týka pohyblivosti a estetického výrazu jeho cvikov, duševných schopností a tiež postojov a motívov[3], ktoré vedú jeho prácu.

Pri zdravom postoji učiteľa úplne stačí, keď ho žiak na vznikajúci problém upozorní. Učiteľ v dialógu so žiakom začne skúmať, v čom je chyba, a bude sa ju snažiť napraviť. V tomto zmysle môžu dokonca žiaci podporiť vývoj svojho učiteľa tým, keď mu prinesú konštruktívnu kritiku[4]. Ak totiž nesiem za svoju prácu zodpovednosť, záleží mi na tom, aby som ju robil dobre a musím byť prístupný aj konštruktívnej kritike. Neznamená to vždy svojim žiakom vyhovieť. Niekedy je pre zdravie tela, duše či ducha potrebné aj to, čo človeku nie je pochuti. Každopádne je však povinnosťou učiteľa jogy sledovať a skúmať pôsobenie jeho hodín na jeho žiakov. A ak niekde niečo nesedí, urobiť všetko preto, aby sa to zlepšilo.

 

[3]Časté je, že učiteľ či cvičiteľ chce získať obdiv, uznanie a tým pádom aj životné sily od svojich účastníkov viac, než ich niečo naozaj naučiť. Buduje si takto „guruovskú pozíciu“, ktorá mu podporuje sebavedomie nezdravým spôsobom, na úkor  účastníkov. Na joge ľahko vznikne polarizácia: múdry a úžasný učiteľ – hlúpy a neschopný žiak. Každý učiteľ musí voči tomu aktívne zasahovať tým, že druhých aktívne učí to, čo sám vie, nielen im to predvádza. Zistiť skutočné motívy učiteľa si vyžaduje samozrejme jeho dlhšie skúmanie a spoznávanie. Môže sa totiž stať, že človek navonok deklaruje úplne iné ciele a motívy, než aké ho naozaj vnútorne vedú. Tento nesúlad sa môže diať vedome aj nevedome. Je to však časom možné zistiť rovnako, ako časom bližšie spoznáte svojho priateľa či kolegu, s ktorým ste už niečo v živote zažili. Pri pozornom sledovaní na hodinách skôr či neskôr môžete získať dosť verný obraz o tom, aký je váš učiteľ jogy človek. Zásadnou otázkou je napríklad to, či sa usiluje žiť a konať v súlade s myšlienkami, ktoré vyučuje.

[4]Pojmom konštruktívna kritika myslím to, že sa kritika poprvé bude zakladať na snahe o čo najobjektívnejšie vnímanie učiteľovho pôsobenia a práce. Po druhé by mala byť vecná a prístupná dialógu. A po tretie by mohla navrhovať konštruktívne zmeny k lepšiemu. Takáto kritika každopádne podporí vývoj. Opakom konštruktívnej kritiky je kritika deštruktívna. Táto nevychádza z objektívneho vnímania, ale zo subjektívnych pocitov, ktoré s učiteľom a jeho prácou nemusia vôbec súvisieť. Ďalej býva útočná, namiesto vecných pozorovaní a návrhov zvykne útočiť na osobu kritizovaného. Takáto kritika vývoj nepodporí, zato môže narušiť sebavedomie kritizovanej osoby. Každopádne však každá korektne komunikovaná spätná väzba otvorená dialógu prináša možnosť skúmania toho, ako je to naozaj, a to si iste každý učiteľ s trochou cti praje.

[/cm

Jeden konkrétny príklad neprebrania zodpovednosti u jogového učiteľa si môžete prečítať v druhej časti tohto článku, kde popisujem jeden príklad z vlastnej osobnej skúsenosti:  Ako si vybrať učiteľa jogy? – 2. časť

 

Autor: Matej Štepita – učiteľ jogy a psychológ

 

 

Ďalšie články: